Mēs ticam

Читать статью на: Английский, латышский

Mūsu kalpošana ir Latvijas Vasarsvētku Draudžu Centra struktūrvienībā (http://www.lvdc.lv), vadoties pēc Svētajiem Rakstiem (Bībeles), savā mācībā un praksē apstiprinām pārdabisku Svētā Gara darbību draudzē, kas sākās Vasarsvētku dienā. Mēs atzīstam un apliecinām šādus ticības mācības pamatus:

1. DIEVS
Mēs ticam:
Vienīgajam, Patiesajam Dievam, kurš atklājas trīs personās – Tēvs, Dēls un Svētais Gars (1. Moz. 1:26; Mat. ev. 28:19)
Viņs ir:
debess ,zemes un visa redzamā un neredzamā Radītājs (1. Moz. 1:1; Ap. d. 17:24; Ebr. 1:10);
– Viņš ir Gars (Jāņa ev. 4:24);
– Viņš ir Nemirstīgs (1. Tim. 6:16);
– Viņš ir Svēts (3. Moz. 11:44; Jes. 57:15; 1. Pēt. 1:15-16);
– Viņš ir Visu zinošs (5. Moz. 31:21; Jes. 29:15; Ebr. 4:13);
– Viņš ir Mīlestība (Jāņa ev. 3:16; 1. Jāņa 4:16);
– Viņš ir Visuvarens (1. Moz. 17:1).

2. JĒZUS KRISTUS
Mēs ticam:
Kunga Jēzus Kristus dievišķībai, un tam, ka Jēzus Kristus ir Dieva Vienpiedzimušais Dēls, kas ieņemts no Svētā Gara, dzimis no jaunavas Marijas, un kas sists krustā Poncija Pilāta klātbūtnē, miris un augšāmcēlies no mirušajiem, uzņemts debesīs un sēdināts pie Tēva labās rokas debesīs (Kol. 1:12-18).
Mēs ticam tam, ka Jēzus Kristus ir:
– Dievs (1. Jāņa 5:20);
– Mūžīgs (Kol. 15:17);
– Vienīgais Glābējs (Ap. d. 4:11-12);
– Jaunās Derības Augstais Priesteris (Ebr. 4:14-15; Ebr. 9:11);
– Aizlūdzējs (1. Jāņa 2:1);
– Uzvarētājs (Kol. 2:15);
– Tas, Kurš kristī ar Svēto Garu (Mat. 3:11; Ap. d. 1:8, 2:4, 11:16-17);
– Dieva Jērs (Jāņa ev. 1:36).

3. SVĒTAIS GARS
Mēs ticam:
Trešajai Svētās Trīsvienības personai – Svētajam Garam (Mat. ev. 28:19; Kor. 13:13), Viņam piemīt visas dievišķās īpašības (Ap. d. 5:3-4), un tam, ka ir nepieciešams pieņemt Svēto Garu (Ap. d. 19:2-3; Rom. 8:14-16).
Viņs ir:
– Patiesības Gars (Jāņa ev. 16:13);
– Svēts (Jāņa ev. 14:26; Efez. 4:30);
– Visu zinošs (1. Kor. 2:10);
– Tas, kurš mūs dara svētus (1. Kor. 6:11);
– Brinumdaris (Ap. d. 19:6);
– Tas, kurš atjauno garā (Jāņa ev. 3:3-6);
– Tas, kurš apliecina dievbērnību (Gal. 4:6-7);
– Mierinātājs un Aizstāvis (Jāņa ev. 14:26);
– Tas, kurš dod gara dāvanas un piepilda ar spēku kalpošanai (Ap. d. 4:31; 1. Kor. 12:7-11);
– Mūžīgs (Ap. d. 19:2-6, 8:15:17).

4. DIEVA VĀRDS
Mēs ticam, ka:
Svētie Raksti – Vecās un Jaunās Derības grāmatas (Kanonizētajā Bībelē) ir Dieva iedvesmotas un Dieva dotas, kā arī ir vienīgais Dieva iepazīšanas un mūsu glābšanas avots.
Ticīgajam ir nepieciešams:
– pētīt Rakstus (Jāņa ev. 5:39);
– ticēt Rakstiem un ievērot Tos;
ticīgais nedrīkst:
– nedz pārveidot Dieva Vārdu (Jozua 1:8; 2. Kor. 4:2, 2:17);
– nedz pielikt, nedz atņemt kaut ko Dieva Vārdā (Sal. pam. 30:5-6).

5. CILVĒKS
Mēs ticam, ka:
– Dievs ir radījis cilvēku pēc Sava tēla un līdzības (1. Moz. 1:27);
– cilvēkam ir brīva griba (5. Moz. 15:19);
– cilvēks ir trīsvienīgs un tam ir gars, dvēsele un miesa (1. Tes. 5:23);
– pirmais cilvēks pārkāpa Dieva pavēli un krita grēkā, tādēļ cilvēce mantojusi grēku un nāvi (Rom. 5:12; 1. Kor. 15:21-22; 1. Moz. 3:1-24, 5:5);
– Cilvēks nevar pats sevi izglābt ne ar savu taisnīgumu, ne saviem darbiem, nedz arī caur citiem cilvēkiem (Ps. 49:8; Mat. ev. 16:26; Marka ev. 10:26-27; Rom. 3:21-25; Efez. 2:8-9);
– caur ticību Jēzum Kristum cilvēks, par brīvu, saņem visu grēku piedošanu, glābšanu un mūžīgo dzīvi kopā ar Dievu (Jāņa ev. 3:15- 18);
– Svētais Gars un Dieva Vārds atdzemdina cilvēku jaunai dzīvei (Jes. 1:18; Titam 3:5).

6. GRĒKS
Mēs ticam, ka grēka tēvs ir velns, kritušais eņģelis, kas lepnuma un nepaklausības dēļ kļuva par Dieva un Viņa Draudzes ienaidnieku, kā arī tam, ka velns ir melu un nepatiesības tēvs.
Velns ir Jēzus Kristus uzvarēts un viņa liktenis ir uguns un sēra jūra (Eceh. 28:12-27; Atkl. 20:10), un katrs „grēks ir netaisnība” (1. Jāņa 3:4).

7. KRISTUS DRAUDZE
Mēs ticam, ka:
– Kristus caur Savu nāvi un augšāmcelšanos ir izveidojis Draudzi,
– Draudze ir Kristus miesa (Efez. 4:12);
– Kristus Draudze ir izveidota pamatojoties uz apustuļu un praviešu mācību un tās stūrakmens ir Jēzus Kristus (Efez. 4:12);
– Draudzes paredzējums ir:
-Dieva slavēšana un pielūgšana, pasaules evaņģelizēšana, patiesības glabāšana, tālāk nodošana,
-svēto pilnveidošana un sagatavošana caur Dieva Vārdu kalpošanas darbam,
-nodarboties ar žēlsirdību un labdarību.

8. VIETĒJĀ DRAUDZE
Mēs ticam, ka:
– vietējā draudze ir cilvēku kopums, kas ir piedzimuši no augšienes un ir kristīti ūdenī. Apmeklētājiem no citām draudzēm ir jabūt mutiskai vai rakstiskai liecībai.
Draudzes locekļa pienākumi:
– pakļauties draudzes kalpotājiem (1. Pēt. 5:5; Ebr. 13:17);
– ar cieņu baudīt Tā Kunga piemiņas mielastu (1. Kor. 11:23-30);
– saglabāt mieru un vienotību draudzē (Ebr. 12:14);
– aktīvi piedalīties kalpošanā un draudzes dzīvē (Ebr. 10:25), materiālā kalpošana Kungam ar desmito daļu no visiem saviem ienākumiem, kā arī brīvprātīgi ziedot un iesaistīties labdarībā (1. Moz. 14:20; Mal. 3:8-10; Mat. ev. 23:23; Ebr. 7:4-6).

9. MĀJAS DRAUDZE
Mēs ticam, ka vietējās draudzes svētība un labklājība ir atkarīga no mājas draudzes svētības un sakārtotības, kas sastāv no ģimenes locekļiem.
Mājas draudzes pienākums ir:
-svēta un priekšzīmīga vecāku dzīve Dieva, bērnu un apkārtējo priekšā.
-Vecākiem ir jāaudzina bērni saskaņā ar patiesības vārdu, jālūdz kopā, jādzied garīgas dziesmas, kopīgi jālasa Svētie Raksti un kopā ar bērniem jāapmeklē dievkalpojumi (Jozua 24:15; Lūkas ev. 2:41; Rom. 16:3-4; 1. Kor. 7:14; Efez. 6:1-4).

10. KRISTĪBA SVĒTAJĀ GARĀ
Mēs ticam, ka:
a) Jēzus Kristus kristī ar Svēto Garu (Mat. ev. 3:11; Jana ev. 14:16, 16:7);
b) Tas notiek:
– svētrunas laikā,
– lūgšanas laikā,
– roku uzlikšanas laikā,
– citos apstākļos;
c) Runāšana mēlēs ir Svētā Gara darbības izpausme un to nav iespējams izprast ar cilvēka prātu un zinātniski pierādīt (Ap. d. 2:4-6; 1. Kor. 12:7, 10);
d) Kristības Svētajā Garā ir spēka avots, lai kalpotu ar Svētā Gara dāvanām (Ap. d. 1:7-8; 1. Kor. 12:4-11).

11. JĒZUS KRISTUS OTRĀ ATNĀKŠANA, MIRUŠO AUGŠĀMCELŠANAS UN DRAUDZES DEBESĪS UZŅEMŠANA
Mēs ticam, ka:
– Mūsu Kunga Jēzus Kristus otrajai atnākšanai, kuras dienu un stundu nezin neviens (Mat. ev. 25:31);
– pirms Jēzus otrās atnākšanas no mirušiem augšāmcelsies tie kuri miruši Kristū, tāpat arī acumirklīgas izmaiņas notiks tajos, kas dzīvi (1. Tes. 4:13-18);
– debesīs uzņemtā draudze satiksies ar Jēzu Kristu, Viņa spēkā un godībā (Lūkas ev. 21:27);
– visiem būs jāstājas Kristus soģa krēsla priekšā, lai katrs saņemtu ko miesā būdams darījis, labo vai ļauno (2. Kor. 5:10);
– būs visu miruso otrā augšāmcelšanās un visi stāsies baltā goda krēsla priekšā Dieva Taisnai tiesai (Atkl. 20:11-15);
– „Svētlaimīgs un svēts ir tas, kam daļa pie pirmās augšāmcelšanās. Pār tādiem otrai nāvei nav varas; [..]” (Atkl. 20:6).

12. JAUNAS DEBESIS UN JAUNA ZEME
Mēs ticam apsolījumam:
– ka būs jaunas debesis un jauna zeme, kur taisnība mājo (2. Pēt. 3:13; Jes. 65:17);
– Draudze un izglābtās tautas kopā ar Kristu dzīvos mūžīgi jaunajās debesīs un jaunajā zemē (Atkl. 5:10).