Projekti

Lasīt rakstu: English, Russian

„Palidzi atsvabinat iekilato draudzes namu”
Bauskas Kristiga Centra redzejums ir kalposana, kas sniedzas arpus vietejas draudzes robezam. Kalposana cilvekiem, neatkarigi no denominacijas, konfesionalas piederibas un sociala stavokla. Regularas konferences, seminari, nodarbibas koledza un citi pasakumi – ta ir lieciba par to, ko mes daram un turpinasim darit. Redzejuma istenosanai mes esam piebuvejusi jaunu zali ar balkonu.
Sakara ar izveidojusos ekonomisko situaciju Latvija, kas skar ari periferiju, draudze izjut draudosu spiedienu no aizdeveja – bankas. Banka tika nemts kredits draudzes nama rekonstrukcijai un jaunas zales piebuvei. Aiznemtas naudas summa ir salidzinosi neliela 86 000 EUR (eiro), ar aizdevuma laiku lidz 15 gadiem.
Kristiga Centra eka ir: 54 telpas ar tilpumu 5500 m3, telpu kopeja platiba ir 1250 m2, (neieklaujot beninu telpas), (fotografijas skatit seit). Zeme 1306 m2 un eka, registreta un apstiprinata zemes gramata uz Bauskas Kristiga Centra ”Jauna Dzive” varda, ar kadastra Nr. 4001 006 0033. Patiesa ipasuma vertiba parsniedz 800 000 EUR (eiro). Parads bankai ir desmita dala no ipasuma vertibas 81 500 EUR (eiro). Katra menesa kredita pamatsummas atmaksa mums nav par apgrutinajumu, bet grutibas sagada ikmenesa procentu maksajums, kas ir 2/3 dalas no menesa maksajuma summas. „Labak ir nepielaut ugunsgreka izcelsanos neka to nodzest.” Mes nevelamies, lai apstakli klutu vel smagaki. Mes saucam uz Dievu, ludzam, gavejam, un ticu tam, ka Dievs paradija un deva so virzienu.
Sis projekts ir paredzets maniem draugiem, pazinam un cilvekiem, kuri ir saskarusies ar musu kalposanu.
Gaidot „brinumu” no Dieva, Svetais Gars uzdeva jautajumu: „[..] kas ir tava nama?” 2. Ken. 4:2 „[..] tikai trauks ellas.” Sis mazumins, kas tika „palaists apgroziba”, deva daudz vairak labuma neka bija vajadzigs, lai apmierinatu radusos vajadzibu.
„Tikai kopa mes esam stipri”.
Versoties pie Jums, saprotu to, ka Jums katram ir savi pienakumi, projekti un/vai vajadzibas. Man nav drosmes lugt no Jums ziedojumus, bet es ludzu Jus aizdot „milais aizdod man tris maizes, [..]” Luk.11:5, „Lauj savai maizei iet par plaso juru; pec daudzam dienam tu to atkal atdabusi.” Salam. mac. 11:1.
Varbut tas ir kas neliels, atlikts kadam merkim (kazas, beres, neparedzets gadijums u.c.), Jus sim mazuminam varetu laut „iet par plaso juru” un atlaut to lietot. Ta butu loti liela palidziba centram atbrivoties no bankas procentu maksajuma. Ja mes aizdodam centram (braliem, masam) gaidot pelnas procentus – paklaujam sevi auglosanas grekam (5. Moz. 23:20; Ec. 22:12; Mar. 7:22). Butu pareizi atgadinat, ka visam javirzas uz prieksu ticiba un Tas Kungs var atmaksat un dot daudz vairak un Jums iespeja klut par starptautiskas kalposanas dalibniekiem.

Bezprocentu aizdevums nonem aizdomas par komercialas krapsanas iespejamibu. Aizdevums tiek realizets iegadajoties obligacijas (vertspapirus). Obligaciju kopeja vertiba ir 81 500 EUR (eiro). Minimala aizdevuma summa ir 100 EUR (eiro) vai 150 USD (ASV dolari), minimalais aizdevuma atmaksas laiks ir viens gads, maksimalais – desmit gadi.
Ir iespejams izveleties tris aizdevuma terminu veidus: „istermina aizdevums 1-3 gadi”, „termina aizdevums 3-5 gadi” un „ilgtermina aizdevums 5-10 gadi”. Ir iespejams sanemt priekslaicigu aizdevuma atmaksu, bridinot „aiznemeju” 1- 3 menesus ieprieks (atkariba no atmaksajamas summas). Aizdeveja naves gadijuma, radinieks ir tiesigs atsaukt aizdevumu tris dienu laika, aizdevums tiek izmaksats no rezerves fonda.
Perkot vertspapirus tiek noslegts pirkuma ligums divos eksemplaros (skatit ligumu), kuros tiek ierakstits vertspapira numurs.
Vertspapirs nevar tikt pardots vai ka savadak nodots tresajai personai, nav derigs bez liguma un tiek atmaksats (dzests) tikai saskana ar ligumu. (Pec aizdevuma atmaksas, obligaciju ir iespejams paturet ka suveniru). Katra aizdevuma garantija ir centra nekustama ipasuma dala attieciba 130 EUR (eiro) = 1m2 (aizdevuma kila nav sapnis vai projekts celtniecibai, bet reala celtne – centra ipasums). Esoso projektu ir apstiprinajusi centra padome (skatit protokolu) un to atbalsta Biskaps Nikolajs Gribs (skatit vestuli).
Ar lielu atbildibu Dieva un Jusu prieksa, nododu Jums so projektu. Es loti augstu verteju un rekinos ar Jusu gara vadibu, iejutibu, atsaucibu un atbildibu lemuma pienemsana.

Projekta realizacijas sakums2009. gada 12. aprilis.
Projekta vaditajs, macitajs Andrejs Zaluckis (+ 371 22054431), www.newlife.lv

„Tikai kopa mes esam stipri”